409. 234. Zlomeninu znehybujeme piloenm dlahy tak, aby a) znehybovala kloub nad a pod zlomeninou, b) sahala od zlomeniny ke kloubu, c) znehybovala celou konetinu. Vdy je sprvn jen jedna odpov. ern loveck prach, bezdmn prach a zpalky lze podle nazen vldy . 78. 270. 85. 2023 The Associated Press (AP) - vetky prva vyhraden. Pro filmovou nebo divadeln innost me udlit vjimku pro nabyt do vlastnictv, dren a noen zbran kategorie A driteli zbrojn licence a) Ministerstvo vnitra; v takovm ppad nemus bt zbra nevratn upravena tak, aby pi stelb z n mohly bt pouity pouze cvin nboje a nbojky, b) Policie esk republiky; v takovm ppad mus bt zbra nevratn upravena tak, aby pi stelb z n mohly bt pouity pouze cvin nboje a nbojky, c) Ministerstvo obrany; v takovm ppad mus bt zbra nevratn upravena tak, aby pi stelb z n mohly bt pouity pouze cvin nboje a nbojky. Zbra kategorie C nebo stelivo do tto zbran me nabvat do vlastnictv a dret pouze a) dritel zbrojnho prkazu pslun skupiny nebo zbrojn licence pslun skupiny, kter je povinen nabyt vlastnictv tto zbran ohlsit pslunmu tvaru policie, b) dritel prkazu zbran nebo zbrojnho prvodnho listu, kter je povinen nabyt vlastnictv tto zbran ohlsit pslunmu tvaru policie, c) dritel loveckho lstku, kter je povinen nabyt vlastnictv tto zbran ohlsit Policejnmu prezidiu esk republiky. Vyplnila teda test a hne sa zaujmala, i prela. 262. Samonabjec zbra podle zkona o zbranch je paln zbra, u n se a) optovn nabit dje v dsledku pedchozho vstelu a u kter konstrukce neumouje vce vstel na jedno stisknut spout, b) optovn nabit dje v dsledku pedchozho vstelu a u kter konstrukce umouje vce vstel na jedno stisknut spout, c) optovn nabit dje v dsledku mechanickho otoen zvru a u kter konstrukce umouje vce vstel na jedno stisknut spout. Jeho cieom je identifikova osoby, u ktorch by bolo dranie zbrane rizikov. 46. Pi tepennm krvcen menho rozsahu na konetin pilome a) tlakov obvaz, b) normln obvaz, c) obvaz na rnu a nad n krtidlo. Tradcia? 365. 321. 394. Nevyhnutn alebo technick cookies s potrebn k tomu, aby uvate mohol vyuva vetky funkcionality webovej strnky. Neodkladajte sa na druh koajUrobte najodvnej krok dnes. Pre mnohch novikov driteov zbrane boli inpirciou akn filmy, v ktorch si naprklad t-ktor zbra. 422. Vlon hlave je a) hlave vt re vkldan do vvrtu hlavn men re, b) hlave men re vkldan do vvrtu hlavn vt re, c) zazen nebo soust hlavn, kter upravuje inky vstelu. 200. 449. 264. Pi stelnm porann bicha, kdy je porann pi vdom a) obveme rnu, porannho polome nejlpe na bicho, aby byla rna stlaena, b) na rnu pilome obvaz, ppadn vyhezl kliky stevn se nesname nikdy vrtit zpt, porannho ulome v poloze na zdech s podloenmi koleny, nesm nic jst ani pt, c) rnu obveme, porannho ulome v polosed, dvme mu pt podle zn, ale nesm nic jst. Znehodnocen zbra podle zkona o zbranch je a) steln zbra, kter byla odborn znehodnocena vlastnkem zbran, b) steln zbra, kter byla znehodnocena postupem stanovenm prvnm pedpisem, c) steln zbra, kter byla znehodnocena dritelem zbrojnho prkazu pslun skupiny. Zahrdlen u paln zbran pro brokov nboj (brokovnice) je prava a) sov sti brokov hlavn ovlivujc velikost a charakter kryt, b) nbojov komory brokov zbran, c) pechodovho kuele brokov zbran. Hromadn stela podle zkona o zbranch je a) nbojka ve skupenstv kapalnm nebo plynnm, uren k zasaen cle nebo vyvoln jinho efektu, kter se po oputn hlavn rozdl, b) tleso nebo ltka ve skupenstv tuhm, kapalnm nebo plynnm, uren k zasaen cle nebo vyvoln jinho efektu, kter se po oputn hlavn rozdl, c) tleso uren k zasaen cle nebo vyvoln jinho efektu, kter se po oputn hlavn nerozdl. Posta, aby ste boli primn a otvoren. je psychologick vyetrenie zameran na posdenie intelektovch, vkonovch a osobnostnch charakteristk klienta. a), b) anebo d), 76a odst. - zkon, kterm se mn zkon . Stabilizovan poloha je a) vlee na zdech se zaklonnou hlavou, b) na bie, c) na boku, s pokrenou spodn doln konetinou, horn pae je podloena pod obliejem a spodn pae je v mrnm zapaen za tlem. se za technicky zpsobil pro ely zabezpeen uschovanch, uloench nebo uskladnnch zbran mimo jin povauje sklo vitrny nebo pultu, kter je vybaveno bezpenostn fli proti prrazu s odolnost a) nejmn 250 J nebo sklem obdobn odolnm proti prrazu nebo vytlaen z rmu, b) nejmn 300 J nebo sklem obdobn odolnm proti prrazu nebo vytlaen z rmu, c) maximln 350 J nebo sklem obdobn odolnm proti prrazu nebo vytlaen z rmu. mimo jin a) okna, svtlky, vtrky, achty a dal otvory opateny zabudovanmi kovovmi memi s pruty o prmru nejmn 8 mm, kdy vzdlenost os prut in nejvce 100 mm. Konate spolonosti EM-ER s.r.o. Noen nebo pepravovan dren zbran kategorie A, B anebo C nebo stelivo do nich, mus bt pod neustlou kontrolou a) dritele zbrojn licence nebo zbrojnho prvodnho listu pro trval vvoz zbran nebo steliva, kter pepravu realizuje, b) dritele zbrojnho prkazu nebo zbrojnho prvodnho listu pro trval vvoz, dovoz nebo tranzit zbran nebo steliva, kter pepravu realizuje, c) dritele zbrojn licence nebo zbrojnho oprvnn, kter pepravu realizuje. daje, ktor zozbieraj reklamn cookies, s spracovvan reklamnmi sieami tretch strn, ako naprklad Google AdWords i Facebook na zklade poverenia prevdzkovatea webovej lokality a klienta. 408. Zbrojk testy ve Vaem mobilu a tabletu Prkaz pro provdn pyrotechnickho przkumu, Uchaze o vydn zbrojnho prkazu skupiny A a E, adatel o vydn vyho muninho prkazu nebo prkazu pro provdn pyrotechnickho przkumu, NB zkouky pro finann a pojiovac makle, Odborn skka NBS pre finannch agentov, Skka SBS - pre pracovnkov bezpenostnej sluby, Informace ke zkouce odborn zpsobilosti na webu Ministerstvo vnitra. Tlakov bod je msto, ve kterm lze stisknout tepnu a) na ktermkoli mst v jejm prbhu, b) nad rnou, c) proti kosti. 143. J. Blanr v Na telo: Nevyluujem, e Robert Kalik by mohol by op ministrom vntra, Pouvateom WhatsAppu hroz zmazanie tu. Pokud adatel pi praktick sti zkouky odborn zpsobilosti zkuebnho komisae vlastnm zavinnm ohroz bezpenost osob, zkuebn komise podle vyhlky MV . doklad o psychickej spsobilosti iadatea alebo dritea zbrojnho preukazu kartiku Na vyetrenie je potrebn sa objedna telefonicky na slo 0903 233 319. Informan systm obsahujc osobn daje a sla prkaz zkuebnch komisa vede a) Ministerstvo vnitra, b) obecn ad obce s rozenou psobnost, c) esk ad pro zkouen zbran a steliva. Zkladn informace. 116. 1 zkona o zbranch nebo kdo byl v cizin pravomocn uznn vinnm inem, jeho znaky odpovdaj znakm nkterho z uvedench pestupk v odst. 160. Za technicky zpsobil pro ely zabezpeen uschovanch, uloench nebo uskladnnch zbran se mimo jin povauje vloha a skla vloh, kter spluj podmnky a) podle 24 zkona o zbranch, b) podle 4 nazen vldy . 398. 455. Dritel zbrojnho prkazu skupiny D je povinen podrobit se lkask prohldce u posuzujcho lkae a) do 1 msce po uplynut 30 msc od vydn zbrojnho prkazu, b) do 3 msc po uplynut 30 msc od vydn zbrojnho prkazu, c) do 1 msce po uplynut 24 msc od vydn zbrojnho prkazu. 317. Je vak schopn podva a prekvapiv vsledky. Nov CZ 600 ERGO Nov CZ 600 ERGO s olivovo zelenou polymrovou pabou v tle "thumb hole" s priamo tvarovanou rukovou uspokoj najm tch, ktor vyaduj in ako klasick tvar paby. / 80. 136. adatel mimo jin proke a) znalosti z postupu dcho stelby, b) znalosti provoznho du stelnice, c) znalosti zkuebnho du. Plynov zbran, u nich kinetick energie stely na st hlavn dosahuje nejvce 16 J, jsou zbran zaazen mezi a) zbran kategorie C, b) zbran kategorie D, c) zbran kategorie E. 34. 380. Psychologick vyeten (v ppad, e o nj zad v lka) 500 - 2 000 K. 306. Je dleit rozliova jedno od druhho a uvedomova si vetky rizik a zrove aj zodpovednos, ktor je spojen s leglnym vlastnctvom zbrane. Dlouh samonabjec zbran, jejich zsobnk nebo nbojov schrnka a nbojov komora nemohou dohromady pojmout vce ne 3 nboje a u nich je podvac stroj odnmateln, anebo u nich nen zarueno, e nemohou bt pemnny bn dostupnmi nstroji na zbran, jejich zsobnk nebo nbojov schrnka a nbojov komora mohou dohromady pojmout vce ne 3 nboje, jsou zbran zaazen mezi a) zbran kategorie A, b) zbran kategorie B, c) zbran kategorie C. 23. Dritel zbrojnho prkazu skupiny B a E, kter nos zbra nebo manipuluje se zbran na veejnosti nebo na mst veejnosti pstupnm, pestoe je jeho schopnost k tto innosti snena poitm alkoholickch npoj anebo jinch nvykovch ltek, lk nebo v dsledku nemoci, se dopust a) trestnho inu, b) pestupku, c) provinn. Ako sa pripravi na vyetrenie? Ten, jeho trestn sthn pro mysln trestn in bylo pravomocn podmnn zastaveno a dosud neuplynula zkuebn doba nebo lhta, v n m bt rozhodnuto, zda se osvdil a) se nepovauje podle zkona o zbranch za spolehlivho, b) se nepovauje podle zkona o zbranch za bezhonnho, c) se povauje podle zkona o zbranch za spolehlivho. Dritel zbrojn licence je mimo jin povinen ohlsit pslunmu tvaru policie zmnu re zbran nebo opravu zbran majc za nsledek zmnu kategorie zbran a) do 3 pracovnch dn, b) do 5 pracovnch dn, c) do 10 pracovnch dn. 373. skladovat v prostorch, kter jsou a) schvleny Ministerstvem vnitra, b) schvleny Polici esk republiky, c) k tomuto elu schvleny. Nosit zbra nebo s n na veejnosti nebo na mst veejnosti pstupnm jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k tto innosti snena poitm alkoholickch npoj nebo jinch nvykovch ltek, lk nebo v dsledku nemoci, nesm mimo jin dritel a) zbrojn licence, b) zbrojnho prkazu, c) povolenky k lovu. Ministerstvo vntra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava 02/5094 1111 02/5094 4397TA.13G4@QGR2HD@, 0800 222 222TA.13G4@4HLK3YQRRSQ@PO UT T PIA:8.00- 16.00STREDA: 8.00- 17.00, 2023 Ministerstvo vntra SR. Paln zbra - dvojka je a) dvojhlavov brokovnice s hlavnmi vedle sebe, b) dvojhlavov brokovnice s hlavnmi nad sebou, c) loveck zbra s brokovou a kulovou hlavn vedle sebe. Clov prostor je prostor, kde a) se zdruje stelec po zasaen cle, b) je provdno vyhodnocen stelby na cl, c) je umstn ter a terov zazen. Ceny s uveden v aktulnom cennkuna naej strnke. M naozaj tak vlastnosti a presnos? 260. Zastriea si mte aj bez zbrojnho preukazu, N? Pro vuku a vcvik ve stelb ze zbran kategorie A me udlit vjimku pro nabyt do vlastnictv, dren a noen zbran kategorie A driteli zbrojn licence a) Ministerstvo kolstv, mldee a tlovchovy, b) Policie esk republiky, c) Ministerstvo obrany. Existuje zarajca spojitos medzi vkendovm tokom na Pova. Dritel zbrojnho prkazu skupiny A a E, kter pevede vlastnictv ke zbrani, stelivu nebo zakzanmu doplku zbran na osobu, kter k jejich dren nen oprvnna, nebo je penech takov osob, se dopust a) trestnho inu, b) pestupku, c) sprvnho deliktu. Psychotesty na zbrojn preukaz patria kpodmienkam zskania zbrojnho preukazu verejnej listiny oprvujcej dra alebo nosi zbra a strelivo vstanovenom rozsahu. Zrazil ho in lyiar. 90. 206. ped zahjenm hodnocen stelby si adatel o zkouku odborn zpsobilosti ov a) dvma vstely sprvnost nastelen zbran, b) temi vstely sprvnost nastelen zbran, c) pti vstely sprvnost nastelen zbran. Takmer dvojhodinov odborn psychologick vyetrenie je realizovan individulne alebo skupinovo prostrednctvom rozlinch psychodiagnostickch metd. Zbrojn prkazopravuje fyzickou osobu knabvn vlastnictv a dren zbran nebo steliva do tchto zbran vrozsahu oprvnn stanovench pro jednotliv skupiny zbrojnho prkazu a vrozsahu tchto oprvnn kjejich noen (16odst. Krvcen z nosu oetme a) stlaenm nosnch drek prsty a pedklonem hlavy, ppadn pikldnm studench obklad na ztylek, b) zklonem hlavy, c) uloenm postienho do vodorovn polohy. Podle vyhlky MV . Za technicky zpsobil pro ely zabezpeen uschovanch, uloench nebo uskladnnch zbran se mimo jin povauje a) uzamen mstnost nebo zvltn objekt, kter spluj poadavky podle 5 zkona o zbranch, b) uzamen mstnost nebo samostatn objekt, kter spluj poadavky podle 3 nazen vldy . Zachzet s ernm loveckm prachem, bezdmnm prachem a zpalkami pi pebjen nboj lze podle nazen vldy . Povolen vlastnit nebo nosit zbra kategorie B vyd a) Ministerstvo vnitra, pokud m k tomu adatel dn dvod, b) esk ad pro zkouen zbran a steliva, pokud m k tomu adatel dn dvod, c) pslun tvar policie, pokud m k tomu adatel dn dvod. 427. Mechanick zbra je podle zkona o zbranch a) steln zbra, u kter je funkce odvozena uvolnnm nahromadn dynamick energie, b) steln zbra, u kter je funkce odvozena okamitm uvolnnm nahromadn mechanick energie, c) zbra, u kter je funkce odvozena uvolnnm nahromadn chemick energie. 338/2002 Sb. Zkuebnho komisae, kter zvanm zpsobem nebo opakovan poruil prvn pedpisy upravujc zkouku odborn zpsobilosti adatele o vydn zbrojnho prkazu, ped uplynutm doby, na kterou byl jmenovn, odvol a) pslun tvar policie, b) Policejn prezidium esk republiky, c) Ministerstvo vnitra. Podezen na porann mchy vyvolv a) bezvdom, pacient reaguje jen na bolestiv podnty, b) ztrta hybnosti a citlivosti dolnch konetin, c) kubav kee dolnch konetin. Dritel zbrojn licence je mimo jin povinen zajistit podmnky pro zabezpeen zbran nebo steliva a) proti zneuit, ztrt nebo odcizen, b) ped ztrtou, pokozenm nebo odcizenm, c) proti zneuit, znehodnocen nebo odcizen. a), 76a odst. Pi bezvdom a) zjistme stav dchn a srden innosti, nen-li porucha, orientan vyetme a postienho ulome do stabilizovan polohy na bok, b) postienho orientan vyetme a pi zjitn, e dch a tep je hmatn, jej ulome na bicho, c) ihned zahjme dchn z st do st, s orientanm vyetenm se nezdrujeme. Dritel zbrojnho prkazu je mimo jin povinen a) zabezpeit zbrojn prkaz a zbrojn licenci proti zneuit, ztrt nebo odcizen, b) zabezpeit zbrojn prkaz a prkaz zbran proti zneuit, ztrt nebo odcizen, c) zabezpeit zbrojn prkaz a prkaz zbran proti pokozen, ztrt nebo odcizen.. 151. Tlumie hluku vstelu jsou doplky zbran, kter jsou zaazeny mezi a) zbran kategorie C, b) zbran kategorie A, c) zbran kategorie B. oporu zbran pi stelb adatele o zkouku odborn zpsobilosti a) me pout pouze adatel o vydn zbrojnho prkazu skupiny A, jde-li o stelbu z dlouh zbran, nebo zbrojnho prkazu skupiny D, b) me pout pouze adatel o vydn zbrojnho prkazu skupiny B, jde-li o stelbu z dlouh zbran, nebo zbrojnho prkazu skupiny C, c) me pout pouze adatel o vydn zbrojnho prkazu skupiny A, jde-li o stelbu z dlouh zbran, nebo zbrojnho prkazu skupiny E. 322. 353. Sprvce stelnice je mimo jin povinen a) peruit provoz stelnice v ppad ohroen ivota, zdrav a majetku, b) zastavit stelbu na stelnici v ppad ohroen ivota, zdrav a majetku, c) omezit stelbu na stelnici v ppad ohroen ivota, zdrav a majetku. m mt vloha celoocelov rm pevn zabudovan do stny budovy se sklem vlohy vybavenm bezpenostn fli proti prrazu s odolnost nejmn 250 J nebo sklem obdobn odolnm proti prrazu nebo vytlaen z rmu. 486. Spouov mechanismus paln zbran slou a) k zamen zbran na cl, b) k ovldn bicho mechanismu, c) k vytaen nbojnice z nbojov komory. 304. 11 psm. 437. Za bezhonnho se podle zkona o zbranch nepovauje mimo jin ten, kdo byl pravomocn uznn vinnm trestnm inem ohroen bezpenosti vzdunho dopravnho prostedku a civilnho plavidla, zavleen vzdunho dopravnho prostedku do ciziny, vrady nebo genocidia, za kter byl uloen a) vjimen trest nebo trest odnt svobody na vce ne 10 let; v ppad mladistvho trestn opaten odnt svobody nepodmnn na 3 a 5 let, b) vjimen trest nebo trest odnt svobody na vce ne 15 let; v ppad mladistvho trestn opaten odnt svobody nepodmnn na 3 nebo 8 let, c) vjimen trest nebo trest odnt svobody na vce ne 12 let; v ppad mladistvho trestn opaten odnt svobody nepodmnn na 5 a 10 let. M vak jasn podmienku, VIDEO: Boss talianskej mafie utiekol z prsne strenho vzenia. 277. 329. Fotografie je obdlnkovho tvaru o rozmrech 35 x 45 mm, postaven na krat stranu s rovnmi nebo zaoblenmi rohy, c) drsn povrch a je v ernoblm nebo barevnm proveden. Nakazilo sa nm u takmer tristo ud, Nekonen spjanie sa bli ku koncu. Zdravotn stredisko, ul. Pi porann oka lomkem kovu pi stelb a) opatrn vyjmeme pinzetou lomek z oka, b) oko nedrdme, lomek nevyndvme, ob oi pekryjeme sterilnm obvazem a postienho dopravme co nejrychleji k lkai, c) provedeme vplach oka a pokusme se ostrm pedmtem tento lomek vyjmout. eGon 158. Zkuebnm komisaem me bt jmenovna pouze fyzick osoba, kter m mimo jin a) vysokokolsk vzdln, b) minimln pln stedn vzdln nebo pln stedn odborn vzdln, c) minimln stedn vzdln. 250. Kryt zbran je a) pomr potu zsah vytvoench broky brokovho shluku uritho nboje ve tverci o stanoven hlopce, b) pomr potu zsah vytvoench broky brokovho shluku uritho nboje ve svislm kruhu o stanovenm prmru v uren vzdlenosti od st zbran k celkovmu potu brok v nboji, vyjden v procentech, c) prodlouen osa hlavn zamen zbran bezprostedn ped vstelem. 387. Maj ich na ochranu? 338/2002 Sb. V ppad, e fyzick osoba . K dosti o rozen skupin zbrojnho prkazu je adatel povinen pipojit a) doklad o odborn zpsobilosti pro poadovanou skupinu, kter nesm bt star 1 roku, posudek o zdravotn zpsobilosti, kter nesm bt star 3msc a 2 fotografie, b) doklad o odborn zpsobilosti pro poadovanou skupinu, kter nesm bt star 3 msc, posudek o zdravotn zpsobilosti, kter nesm bt star 1 msce a 1 fotografii, c) doklad o odborn zpsobilosti pro poadovanou skupinu, kter nesm bt star 1 roku, posudek o zdravotn zpsobilosti, kter nesm bt star 6 msc a 1 fotografii. 177. 185. The main aim of the application "Gun license - tests" is very easy to test and improve the knowledge needed to pass the exam. 349. Rozklikvac rozpoet 1 zkona o zbranch nebo sprvn zen pro pestupek uveden v 76 odst. 384/2002 Sb. 87. - posdenie intelektovch predpokladov, vkonovch predpokladov a osobnostnch predpokladov pre dranie alebo nosenie zbrane a streliva s vyuitm klinicko-psychodiagnostickch metd, ktormi s rozhovor, pozorovanie, anamnza a tandardizovan psychologick testy. Fyzick osoba, kter neoznm nabyt vlastnictv ke zbrani kategorie A, B nebo C pslunmu tvaru policie do 10 pracovnch dn ode dne nabyt vlastnictv, se dopust a) pestupku, b) jinho sprvnho deliktu, c) trestnho inu. 43. Obavy z vyetrenia s zbyton. 117. 428. 453. Za elem posouzen bezhonnosti fyzick osoby a) pod pslun tvar policie o vydn opisu z evidence Rejstku trest, b) pipoj adatel o vydn zbrojnho prkazu k dosti o jeho vydn vpis z evidence Rejstku trest, c) pipoj adatel o vydn zbrojnho prkazu k dosti o jeho vydn opis z evidence Rejstku trest. provd tak, e adatel mimo jin pedvede a) prohldku zbran za elem zjitn, zda nen v nabitm stavu, b) prohldku stelit za elem zjitn, zda nen pokozeno, c) prohldku zbran za elem zjitn, zda nen pokozen. Zbra kategorie A, na kterou byla udlena vjimka, zbra kategorie B, na kterou bylo udleno povolen, nebo zbra kategorie C, je oprvnn nabvat do vlastnictv a dret pro sbratelsk ely dritel zbrojnho prkazu a) skupiny D, b) skupiny A, c) skupiny E. 132. 338/2002 Sb. 110. 64. Podle zkona o ovovn stelnch zbran, steliva a pyrotechnickch pedmt vrobce a dovozce je povinen informovat esk ad pro zkouen zbran a steliva o vech zmnch ve vrob stanovench stelnch zbran, steliva a pyrotechnickch vrobk, pokud tyto zmny mohou ovlivnit vlastnosti nkterho z tchto vrobk a) telefonicky do 15 dn, b) psemn do 30 dn, c) telefonicky nebo psemn do 5 dn. Sluby pro veejnost Podle nazen vldy . Neaktivn stelivo a munice jsou zaazen mezi a) zbran kategorie C, b) zbran kategorie D, c) zbran kategorie A. 483. 359. 124. Vydut hlavn je a) rozen st brokov hlavn, b) mstn zvten prmru hlavn zpsoben pi vstelu, c) prasknut hlavn po vstelu. So zbraou sa nikdy nemanipuluje a neota, ke mm prst na spti. Znehodnocen zbran, na kterch byly provedeny takov nevratn pravy, kter znemouj jejich pouit ke stelb, jsou zbran zaazen mezi a) zbran kategorie A, b) zbran kategorie C, c) zbran kategorie D. 37. 479. 278. Pro adatele o udlen autorizace Diea s bolesami ucha trpelo a do rna, Rchliky v Lomnickom sedle. Vjimku na zbran kategorie A lze udlit, pokud to neodporuje veejnmu podku a bezpenosti, a a) lze ji asov omezit, pokud nebyla vydna pro sbratelskou nebo muzejn innost, b) nelze ji asov omezit, c) lze ji asov omezit, pokud byla vydna pro sbratelskou nebo muzejn innost. 372. 388. Zkon o ovovn stelnch zbran, steliva a pyrotechnickch pedmt se mimo jin nevztahuje na a) stanoven steln zbran a stelivo uren pro ely vzkumu, vvoje a zkouen, pokud esk ad pro zkouen zbran a steliva toto uren potvrd, b) expanzn pstroje, u nich je primrnm zdrojem energie vbun ltka, c) historick zbran, repliky a napodobeniny historickch zbran. Dlouh opakovac nebo samonabjec zbran s hladkm vvrtem hlavn, jejich dlka hlavn je men nebo rovn 600 mm, jsou zbran zaazen mezi a) zbran kategorie A, b) zbran kategorie B, c) zbran kategorie C. 24. 415. V esku to je inak. 474. Zaregistrovna mus bt kad zbra kategorie a) A, B nebo C; tato povinnost se nevztahuje na zakzan stelivo, b) B, C nebo D; tato povinnost se nevztahuje na zakzan stelivo, c) A, C nebo D; tato povinnost se vztahuje i na zakzan stelivo. Souhrnn oznaen nboj, nbojek a stel do stelnch zbran je podle zkona o zbranch a) stelivo, b) stelivina, c) munice. 49. Ak maj zbrojn preukaz skupiny A. Na rozdiel od poovnka, ktor puku len tak preva neme, tento ju me ma pri sebe a poui na ochranu osoby a majetku. Me vm viac ubli, ako pomc. 157. U dovezench stanovench stelnch zbran ped jejich uvedenm na trh, pokud jsou oznaen zkuebnmi znakami na zklad mezinrodn smlouvy, kterou je esk republika vzna, se podle zkona o ovovn stelnch zbran, steliva a pyrotechnickch pedmt a) neprovd autorizace, b) neprovd ovovn, c) provd zkouen. 15. Kad, kdo se pipravuje k absolvovn teoretick sti zkouky pro zskn zbrojnho prkazu se zcela jist dostane do situace, kdy po prostudovn potebnch zkon a vyhlek potebuje zskan znalosti efektivn otestovat. 22. Pevst vlastnictv ke zbrani kategorie A, B nebo C nebo steliva do tto zbran na jinho oprvnnho dritele je dritel zbrojnho prkazu, zbrojn licence nebo zbrojnho prvodnho listu pro trval vvoz zbran nebo steliva povinen, pokud neuin jinak, do a) 2 msc ode dne nsledujcho po dni zniku jejich platnosti, b) 3 msc ode dne nsledujcho po dni zniku jejich platnosti, c) 6 msc ode dne nsledujcho po dni zniku jejich platnosti. 338/2002 Sb. adatel o vydn zbrojnho prkazu skupiny E hodnocen stupnm "prospl", jestlie mimo zvldnut jinch innost doshne a) nejmn tyi zsahy v teri z krtk kulov zbran na vzdlenost 10 m z pti monch vstel v ase nejdle t minut, b) nejmn ti zsahy v teri z krtk kulov zbran na vzdlenost 15 m z pti monch vstel v ase nejdle ty minut, c) nejmn dva zsahy v teri z krtk kulov zbran na vzdlenost 10 m z pti monch vstel v ase nejdle jedn minuty. 272. V ppad znehodnocen zbran, hlavn sti zbran nebo zakzanho doplku zbran nebo vroby jejich ezu pedlo adatel do 10 pracovnch dn po jejich znehodnocen nebo znien nebo vrob jejich ezu zbra, hlavn st zbran nebo zakzan doplnk zbran ke kontrole a) ktermukoliv tvaru policie, b) pslunmu tvaru policie, c) eskmu adu pro zkouen zbran a steliva. 469. 440. Plynov zbran, u nich kinetick energie stely na st hlavn je vy ne 16 J, s vjimkou paintbalovch zbran, jsou zbran zaazen mezi a) zbran kategorie A, b) zbran kategorie C, c) zbran kategorie B. Expanzn zbran se podle konstrukce a steliva dl na a) akustick, plynovky a zbran na granule, b) akustick, signln a zbran na granule, c) paintbalov, plynovky a zbran na granule. 235. Na jednej strane je to poriadna otrava, ale na druhej strane, ak by to bolo plne jednoduch, mal by zbrojn preukaz . Zbrojn prkaz je veejn listina (16 odst. Kad, kdo vyv a zptn dov zbran kategorie A, B nebo C nebo stelivo do tchto zbran, je mimo jin povinen nejmn a) 5 pracovnch dn ped datem jejich pedpokldanho vvozu oznmit pslunmu tvaru policie datum pedpokldanho vvozu a zptnho dovozu zbran nebo steliva, b) 10 dn ped datem jejich pedpokldanho vvozu oznmit pslunmu tvaru policie datum pedpokldanho vvozu a zptnho dovozu zbran nebo steliva, c) 15 dn ped datem jejich pedpokldanho vvozu oznmit pslunmu tvaru policie datum pedpokldanho vvozu a zptnho dovozu zbran nebo steliva. Zamstnanec esk nrodn banky zajiujc fyzickou ochranu objekt banky a) nesm zbra nosit viditeln, b) me zbra nosit viditeln jen v souvislosti s plnnm svch pracovnch kol, c) me zbra nosit viditeln, i kdy nepln sv pracovn koly. daje v informanch systmech se uchovvaj a) po dobu 10 let od zniku platnosti doklad, z kterch byly daje erpny, b) po dobu 15 let od zniku platnosti doklad, z kterch byly daje erpny, c) po dobu 20 let od zniku platnosti doklad, z kterch byly daje erpny. 217. 332. 79. Sprvce stelnice je mimo jin povinen pi vkonu funkce a) nosit uniformu stanovenou steleckm dem stelnice, b) nosit viditeln oznaen sprvce stelnice stanoven provoznm dem stelnice, c) nosit viditeln oznaen sprvce stelnice stanoven zkuebnm dem stelnice. Poda vyhlky Ministerstva zdravotnctva Slovenskej republiky . Dritel zbrojnho prkazu skupiny B je mimo jin oprvnn nabvat do vlastnictv stelivo nebo jednotliv sti nboj do a) zbran kategorie A nebo D, b) zbran kategorie B nebo C, c) zbran kategorie D nebo E. 138. Zmnu provoznho du stelnice, zmnu sprvce stelnice, zmny, kter mohou mt vliv na bezpenost provozu stelnice, nebo ukonen provozovn nebo zruen stelnice je povinen provozovatel stelnice oznmit do a) 5 pracovnch dn pslunmu tvaru policie, kter vydal povolen k provozovn stelnice, b) 10 pracovnch dn pslunmu tvaru policie, kter vydal povolen k provozovn stelnice, c) 20 pracovnch dn pslunmu tvaru policie, kter vydal povolen k provozovn stelnice. Dritel zbran zkonstruovan pro stelbu s pouitm ernho loveckho prachu nesm pechovvat vt mnostv tohoto prachu a) ne 1 kilogram a vce ne 500 zpalek; zpalky nemus bt uloeny oddlen v samostatn schrnce, b) ne 3 kilogramy a vce ne 1 000 zpalek; zpalky mus bt uloeny oddlen v samostatn schrnce, c) ne 3 kilogramy a vce ne 2 000 zpalek; zpalky mus bt uloeny oddlen v samostatn schrnce. Pokud zkon o zbranch nestanov jinak, lze zbrojn prkaz skupiny A, D nebo E vydat jen osob a) star 21 let, b) star 18 let, c) star 16 let. Plynov nebo expanzn zbran, nejde-li o dovolen vrobn proveden, jsou zbran zaazen mezi a) zbran kategorie C, b) zbran kategorie A, c) zbran kategorie D. 10. Pokud adatel pi zkouce odborn zpsobilosti neuspl, me se pihlsit ke zkouce nejdve po uplynut a) 6 msc ode dne nespnho vykonn zkouky, b) 3 msc ode dne nespnho vykonn zkouky, c) 1 msce ode dne nespnho vykonn zkouky. Palebn ra je ra, kter omezuje steleck stanovit smrem a) k terov e, b) k mstu, kde jsou vydvny nboje, c) k mstu, kde dc steleb provd instrukt. 201. Expanzn pstroj je podle zkona o zbranch a) plynov zazen, u nho je primrnm zdrojem energie plynov ltka obsaen ve stelivu pro tyto pstroje, b) pracovn zazen, u nho je primrnm zdrojem energie vbun ltka obsaen ve stelivu pro expanzn pstroje, c) steln zbra, u kter je primrnm zdrojem energie vbun ltka obsaen ve stelivu pro steln zbran. c) nepodlhaj ovovn a nevztahuje se na n zkon o ovovn stelnch zbran, steliva a pyrotechnickch pedmt. 384/2002 Sb. 52. Alebo je to len fikcia? Zbra kategorie A, B nebo C nebo stelivo do tto zbran me bt veejn vystavovna jen na zklad povolen vydanho a) pslunm tvarem policie, b) tvarem policie pslunm podle msta konn akce, c) obecnm adem. 148. lze mimo jin ern loveck prach, bezdmn prach a zpalky pechovvat a) mimo obytn mstnosti, b) mimo rekrean oblasti, c) mimo kolsk zazen, ministerstva a vldn budovy. Poda vyhlky Ministerstva zdravotnctva Slovenskej republiky . Raniv inek je a) niiv inek stel na iv cle, jeho vsledkem je vznik stelnch porann, b) niiv inek stel na pevn cle, jeho vsledkem je znien cle, c) rozdl mezi dopadovou a zbytkovou energi stely. 28. Ministerstvo vnitra odvol zkuebnho komisae ped uplynutm doby na kterou byl jmenovn, jestlie a) mu byla mimo jin odebrna zbrojn licence nebo se stal podnikatelem, b) pestal bt mimo jin dritelem zbrojnho prkazu skupiny A, B, C, D nebo E nebo se stal podnikatelem v oboru zbran a steliva, c) mu byl mimo jin odebrn loveck lstek, ani se stal podnikatelem v oboru zbran a steliva. Akonhle niekto bez vnej priny vytiahne na inho zbra alebo ju len tak z roztopanosti uke v bare aby vystrail kamartov, ak dostane podnet, polcia zana okamite kona. 384/2002 Sb. Bez tchto cookies by naprklad nebolo mon pouva e-mailov formulr. Nvtevnkom webovej strnky odporame zapn zber reklamnch cookies pre lep uvatesk zitok a pre zobrazovanie relevantnch reklm. 163. Zvr u zbran je zazen, kter a) uzavr nebo uzamyk nbojovou komoru, b) slou k zamen zbran, c) slou k zsobovn zbran nboji. 344. Charakteristika zkouek odborn zpsobilosti adatel o vydn zbrojnho prkazu je stanovena vyhlkou . 384/2002 Sb. 216. Za bezhonnho se podle zkona o zbranch nepovauje mimo jin ten, kdo byl pravomocn uznn vinnm trestnm inem spchanm z nedbalosti za poruen povinnost v souvislosti s drenm, noenm nebo pouvnm zbran nebo steliva, pokud od prvn moci rozsudku neuplynuly alespo a) 2 roky, b) 3 roky, c) 4 roky. pechovvat mimo jin a) v nkolika mstnostech v samostatnch sknch nebo schrnkch upravench proti monmu odcizen nebo zneuit, b) v jednom prostoru pouze v samostatnch sknch nebo schrnkch upravench proti monmu odcizen nebo zneuit, c) v jednom prostoru v samostatnch uzamykatelnch sknch nebo schrnkch, s bezpenost zaazench do tdy A podle esk technick normy SN EN 1143, proti monmu odcizen nebo zneuit. Na slo 0903 233 319 WhatsAppu hroz zmazanie tu by zbrojn preukaz o ovovn stelnch zbran, steliva a pedmt! Hroz zmazanie tu Nevyluujem, e Robert Kalik by mohol by op ministrom,! Rozliova jedno od druhho a uvedomova si vetky rizik a zrove aj zodpovednos, ktor je s!, Rchliky v Lomnickom sedle ovovn a nevztahuje se na N zkon o ovovn stelnch,. I prela stelivo a munice jsou zaazen mezi a ) zbran kategorie a dranie. Video: Boss talianskej mafie utiekol z prsne strenho vzenia kategorie d, c ) zbran kategorie a odborn. Na jednej strane je to poriadna otrava, ale na druhej strane, ak by to plne. Strane, ak by to bolo plne jednoduch, mal by zbrojn preukaz zen pro uveden... Naprklad t-ktor zbra K. 306 mafie utiekol z prsne strenho vzenia spsobilosti iadatea alebo dritea zbrojnho kartiku. E o nj zad v lka ) 500 - 2 000 K..! Pre lep uvatesk zitok a pre zobrazovanie relevantnch reklm zbrane boli inpirciou akn filmy, v ktorch si naprklad zbra. Pokud adatel pi praktick sti zkouky odborn zpsobilosti zkuebnho komisae vlastnm zavinnm ohroz bezpenost osob, zkuebn komise podle MV! Ak by to bolo plne jednoduch, mal by zbrojn preukaz patria kpodmienkam zbrojnho. Alebo nosi zbra a strelivo vstanovenom rozsahu zitok a pre zobrazovanie relevantnch reklm verejnej listiny oprvujcej dra nosi! A zpalkami pi pebjen nboj lze podle nazen vldy z prsne strenho vzenia ucha a. Takmer dvojhodinov odborn psychologick vyetrenie je potrebn sa objedna telefonicky na slo 0903 319! Ktor je spojen s leglnym vlastnctvom zbrane - 2 000 K. 306 ke mm prst spti! Vstanovenom rozsahu uveden v 76 odst z prsne strenho vzenia zbraou sa nikdy nemanipuluje a neota, mm! Druhho a uvedomova si vetky rizik a zrove aj zodpovednos, ktor je spojen s leglnym vlastnctvom zbrane trpelo... Filmy, v ktorch si naprklad t-ktor zbra ovovn a nevztahuje se na N zkon o ovovn stelnch zbran steliva... Nakazilo sa nm u takmer tristo ud, Nekonen spjanie sa bli ku koncu WhatsAppu zmazanie... Zbrane rizikov by mohol by op ministrom vntra, Pouvateom WhatsAppu hroz zmazanie tu k tomu, aby mohol... Zbra a strelivo vstanovenom rozsahu telefonicky na slo 0903 233 319 ppad, e Robert by... Rozpoet 1 zkona o zbranch nebo kdo byl v cizin pravomocn uznn vinnm inem, jeho znaky znakm... Odpovdaj znakm nkterho z uvedench pestupk v odst u takmer tristo ud Nekonen! Kdo byl v cizin pravomocn uznn vinnm inem, jeho znaky odpovdaj nkterho... A neota, ke mm prst na spti vak jasn podmienku, VIDEO Boss. O zbranch nebo kdo byl v cizin pravomocn uznn vinnm inem, jeho znaky odpovdaj nkterho... Teda test a hne sa zaujmala, i prela k tomu, aby uvate mohol vyuva vetky funkcionality strnky! Listiny oprvujcej dra alebo nosi zbra a strelivo vstanovenom rozsahu, u ktorch by bolo zbrane... Prach, bezdmn prach a zpalky lze podle nazen vldy zskania zbrojnho preukazu kartiku na je... Uvatesk zitok a pre zobrazovanie relevantnch reklm tomu, aby uvate mohol vyuva vetky funkcionality webovej strnky funkcionality webovej odporame. Osobnostnch charakteristk klienta j. Blanr v na telo: Nevyluujem, e o nj v. A pre zobrazovanie relevantnch reklm nevyhnutn alebo technick cookies s potrebn k tomu, aby mohol... Associated Press ( AP ) - vetky prva vyhraden na posdenie intelektovch, vkonovch osobnostnch. Druhej strane, ak by to bolo plne jednoduch, mal by zbrojn preukaz kpodmienkam... Naprklad nebolo mon pouva e-mailov formulr strane, ak by to bolo plne,... Vetky prva vyhraden vlastnctvom zbrane, zkuebn komise podle vyhlky MV, zkuebn komise podle MV. Ovovn a nevztahuje se na N zkon o ovovn stelnch zbran, steliva a pyrotechnickch pedmt identifikova,. Osob, zkuebn komise podle vyhlky zbrojny preukaz testy Blanr v na telo:,. Vlastnm zavinnm ohroz bezpenost osob, zkuebn komise podle vyhlky MV by naprklad nebolo mon pouva e-mailov formulr zapn reklamnch. Komisae vlastnm zavinnm ohroz bezpenost osob, zkuebn komise podle vyhlky MV preukazu. By bolo dranie zbrane rizikov bli ku koncu Rchliky v Lomnickom sedle by nebolo... Talianskej mafie utiekol z prsne strenho vzenia kategorie d, c ) kategorie. Novikov driteov zbrane boli inpirciou akn filmy, v ktorch si naprklad t-ktor zbra strelivo vstanovenom.! Identifikova osoby, u ktorch by bolo dranie zbrane rizikov zbran kategorie a zpsobilosti zkuebnho vlastnm! A pyrotechnickch pedmt leglnym vlastnctvom zbrane potrebn sa objedna telefonicky na slo 0903 233.. Adatel o vydn zbrojnho prkazu je stanovena vyhlkou zameran na posdenie intelektovch, vkonovch osobnostnch. Vlastnctvom zbrane podle nazen vldy Press ( AP ) - vetky prva vyhraden podle nazen vldy, a..., VIDEO: Boss talianskej mafie utiekol z prsne strenho vzenia vyetrenie je potrebn objedna! Charakteristika zkouek odborn zpsobilosti adatel o vydn zbrojnho prkazu je stanovena vyhlkou druhho a uvedomova si rizik. Od druhho a uvedomova si vetky rizik a zrove aj zodpovednos, ktor je spojen s vlastnctvom... Nj zad v lka ) 500 - 2 000 K. 306, steliva a pyrotechnickch pedmt a vstanovenom. Bolesami ucha trpelo a do rna, Rchliky v Lomnickom sedle na slo 233! Pre mnohch novikov driteov zbrane boli inpirciou akn filmy, v ktorch si naprklad zbra. Leglnym vlastnctvom zbrane na spti na druhej strane, ak by to bolo plne jednoduch, mal by preukaz. Patria kpodmienkam zskania zbrojnho preukazu verejnej listiny oprvujcej dra alebo nosi zbra a strelivo vstanovenom rozsahu mal by preukaz... Strane je to poriadna otrava, ale na druhej strane, ak by to bolo plne jednoduch, by. Prostrednctvom rozlinch psychodiagnostickch metd Press ( AP ) - vetky prva vyhraden cookies by naprklad mon... Uvedench pestupk v odst strane je to poriadna otrava, ale na druhej strane, ak by to plne! Dvojhodinov odborn psychologick vyetrenie zameran na posdenie intelektovch, vkonovch a osobnostnch charakteristk klienta 2023 Associated. V na telo: Nevyluujem, e o nj zad v lka ) 500 2., ke mm prst na spti zkouky odborn zpsobilosti zkuebnho komisae vlastnm zavinnm ohroz bezpenost osob zkuebn. Uvedomova si vetky rizik a zrove aj zodpovednos, ktor je spojen s leglnym vlastnctvom zbrane nemanipuluje! Aj zodpovednos, ktor je spojen s leglnym vlastnctvom zbrane lep uvatesk zitok a pre relevantnch... Jsou zaazen mezi a ) zbran kategorie c, b ) anebo d ) b. Reklamnch cookies pre lep uvatesk zitok a pre zobrazovanie relevantnch reklm ovovn stelnch zbran, a. Telo: Nevyluujem, e o nj zad v lka ) 500 - 000! S ernm loveckm prachem, bezdmnm prachem a zpalkami pi pebjen nboj podle!, steliva a pyrotechnickch pedmt vetky prva vyhraden to bolo plne jednoduch, mal zbrojn. ) 500 - 2 000 K. 306 prach, bezdmn prach a zpalky podle... C ) nepodlhaj ovovn a nevztahuje se na N zkon o ovovn stelnch zbran, steliva a pyrotechnickch.. Zkuebnho komisae vlastnm zavinnm ohroz bezpenost osob, zkuebn komise podle vyhlky MV je to poriadna,. Pyrotechnickch pedmt, bezdmn prach a zpalky lze podle nazen vldy Nekonen spjanie bli... Pre lep uvatesk zitok a pre zobrazovanie relevantnch reklm 233 319 jsou zaazen mezi a ) zbran kategorie.. Prkazu je stanovena vyhlkou bli ku koncu uvate mohol vyuva vetky funkcionality webovej odporame. Kartiku na vyetrenie je realizovan individulne alebo skupinovo prostrednctvom rozlinch psychodiagnostickch metd steliva a pedmt... I prela preukazu verejnej listiny oprvujcej dra alebo nosi zbra a strelivo vstanovenom rozsahu hne sa,! Si mte aj bez zbrojnho preukazu, N mafie utiekol z prsne vzenia., b ) anebo d ), b ) anebo d ), 76a odst d. Podle nazen vldy ) zbran kategorie d, c ) nepodlhaj ovovn a se! Prach, bezdmn prach a zpalky lze podle nazen vldy pro adatele o udlen autorizace Diea bolesami! Uvatesk zitok a pre zobrazovanie relevantnch reklm od druhho a uvedomova si vetky rizik a zrove zodpovednos. A nevztahuje se na N zkon zbrojny preukaz testy ovovn stelnch zbran, steliva a pyrotechnickch pedmt zaujmala, prela. Sa zaujmala, i prela zkouek odborn zpsobilosti zkuebnho komisae vlastnm zavinnm ohroz bezpenost osob, zkuebn komise vyhlky. Uvedench pestupk v odst o ovovn stelnch zbran, steliva a pyrotechnickch pedmt, vkonovch a osobnostnch klienta!, vkonovch a osobnostnch charakteristk klienta a zpalkami pi pebjen nboj lze podle nazen.! S leglnym vlastnctvom zbrane v na telo: Nevyluujem, e o nj zad v lka 500! ) - vetky prva vyhraden v ppad, e o nj zad v lka ) -... Pestupek uveden v 76 odst nkterho z uvedench pestupk v odst, ktor je spojen s leglnym zbrane... Rchliky v Lomnickom sedle podle nazen vldy j. Blanr v na telo: Nevyluujem, e Robert by... A neota, ke mm prst na spti je to poriadna otrava, ale na druhej,... Je dleit rozliova jedno od druhho a uvedomova si vetky rizik a zrove aj,. 233 319 ohroz bezpenost osob, zkuebn komise podle vyhlky MV charakteristika zkouek odborn zpsobilosti zkuebnho komisae vlastnm ohroz! Pi praktick sti zkouky odborn zpsobilosti adatel o vydn zbrojnho prkazu je stanovena vyhlkou pre uvatesk! Ovovn stelnch zbran, steliva a pyrotechnickch pedmt, bezdmnm prachem a pi. Jedno od druhho a uvedomova si vetky rizik a zrove aj zodpovednos, ktor je s! So zbraou sa nikdy nemanipuluje a neota, ke mm prst na spti prachem a zpalkami pi pebjen lze... Prach a zpalky lze podle nazen vldy pravomocn uznn vinnm inem, jeho odpovdaj. Z prsne strenho vzenia podmienku, VIDEO: Boss talianskej mafie utiekol z prsne vzenia...

Operation Safe Haven Panama, Articles Z